Educació primària

L’Educació Primària a l’Escola Princeps

L’educació primària és l’etapa educativa obligatòria que comprèn sis cursos acadèmics agrupats en tres cicles (LOMLOE). S’inicia l’any natural en què es compleixen 6 anys i es cursa fins als 12 anys. És el moment en el que s’assenten les bases de la formació humana i social, amb la millora de l’autonomia, i és quan s’aprenen a desenvolupar les competències i les habilitats socials.

La importància de l’educació primària es basa en l’adquisició de les competències bàsiques i dels aprenentatges clau. S’entén per competències bàsiques les capacitats d’una persona de resoldre problemes reals en contextos diversos integrant coneixements, habilitats pràctiques, actituds i altres components socials per assolir una resultat eficaç i satisfactori. Són aquelles que tots els alumnes han d’adquirir en un grau suficient en acabar la seva escolarització obligatòria i que li han de permetre poder incorporar-se a la societat com a un ciutadà actiu i assegurar els fonaments sobre els quals construirà el seu procés formatiu al llarg de la vida. La programació de totes les activitats del Centre, tant d’aula com complementàries, ha de contribuir a l’adquisició de les competències bàsiques pròpies de cada àmbit.

A l’Escola Princeps, treballem en la consecució d’aquestes competències a partir d’un Currículum extens, amb més hores dedicades a treballar les Llengües, especialment la comprensió lectora i l’expressió oral; l’Anglès ofert des de la Llar d’Infants i amb més hores a l’aula; les matemàtiques, fen èmfasi en el raonament i la resolució de problemes; les ciències treballades de manera participativa i cooperativa; La Música com a forma d’expressió i molt present en la dinàmica diària de l’Escola, la Plàstica treballada amb metodologia CLIL en Llengua Anglesa; l’Educació Física no sols entesa com esport, sinó com hàbits de vida saludables; i l’Educació en Valors, donant també la possibilitat d’escollir la Religió com a opció.

Oferim diferents Activitats Complementàries amb la finalitat de completar el Currículum, contemplades dins el nostre Pla Anual de Centre, com classes d’Informàtica, Llengua Francesa, desdoblament d’Anglès, grups flexibles per treballar l’expressió oral, Tallers de càlcul i de Comprensió Lectora, Projectes de Música o Treball per projectes cooperatius, entre d’altres.

Objectius pedagògics de la nostra escola

 • Aconseguir uns hàbits de comportament i valors sòlids per a la formació dels / de les nostres alumnes.
 • Consolidar els hàbits d’estudi.
 • Atendre a la Diversitat.
 • Desenvolupar el treball en Capacitats en l’etapa Infantil i en Competències Bàsiques a Primària.
 • Oferir l’Anglès des de l’Educació Infantil.
 • Consolidar la utilització de les tecnologies a l’aula.
 • Assolir una bona Competència en comunicació lingüística en les quatre llengües de l’escola: “Projecte Lingüístic”.
 • Matemàtiques: Reforçar el càlcul, el raonament lògic i la resolució de problemes.
 • “Project in English”: realització d’assignatures en llengua anglesa amb metodologia CLIL i grups flexibles per treballar l’expressió oral i escrita.
 • Consolidació del Francès com a segona Llengua Estrangera.
 • Educació Musical com assignatura important per l’expressió d’emocions i formació integral de l’alumne, introduint un instrument a segon de Primària.
 • Fomentar els hàbits saludables.
 • Treballar amb Projectes d’aprenentatge cooperatiu

Quina és la nostra metodologia

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat serà contínua i global, de manera que es tindrà en compte el seu progrés en el nivell d’adquisició de les competències bàsiques pròpies de cada àmbit i el conjunt d’àrees del currículum.

L’avaluació dels alumnes prendrà en consideració els diferents elements del currículum, el treball fet a classe, l’atenció a la diversitat i l’interès i l’esforç a progressar demostrat per l’alumne. Es posarà especial cura en el caràcter formatiu de l’avaluació. Per això es fomentaran les activitats d’autoavaluació i de coavaluació. I finalment es garanteix als alumnes un retorn qualitatiu dels resultats assolits, per implicar-los en el seu propi procés d’aprenentatge.

Què ens diferencia

El nostre projecte es basa en aprendre, ensenyar i avaluar per competències

Les nostres intervencions educatives van dirigides a aconseguir que l’alumne sigui capaç de:

 • Aprendre a ser i actuar de manera autònoma i responsable a partir de treballar l’autoconeixement, la construcció i l’acceptació de la pròpia identitat, la regulació de les emocions, l’autoexigència i el pensament crític
 • Aprendre a raonar a partir d’observar, analitzar i classificar, deduir i aplicar, induir i associar, i sintetitzar.
 • Aprendre a comunicar oralment i per escrit a partir de dominar els recursos expressius de la llengua
 • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa a partir d’explorar, experimentar, formular preguntes i verificar hipòtesis.
 • Aprendre a conviure i habitar el món a partir del respecte per la diversitat.

L’esforç com a condició necessària per progressar

Proposem un determinat nivell d’exigència en el treball basat en les necessitats i capacitats educatives de l’alumne i l’aplicació de l’esforç com a condició necessària per progressar.

L'Anglès, una de les nostres prioritats

 • Garantir un ensenyament de llengües integrat que promogui la comunicació en diferents llengües a la classe i com a objectiu principal del projecte lingüístic del centre. En aquest context, a l’Escola Princeps comencem a treballar amb l’especialista de llengua estrangera a partir de P3.
 • Desdoblaments o grups reduïts al Cicle Superior per treballar la llengua oral o la expressió escrita.
 • Es realitza l’assignatura de Plàstica en llengua Anglesa amb la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) i una part de Ciències, utilitzant l’anglès com llengua vehicular.
 • Es promou l’autonomia de l’alumne, incrementa notablement el nombre d’hores d’exposició a la llengua estrangera, millora la competència lingüística general i específica alhora que desenvolupa interessos i actituds multilingües, i és un aprenentatge beneficiós per preparar l’alumne pel futur acadèmic i/o laboral.

El Francès com a segona Llengua Estrangera

 • A quart de Primària s’introdueix el Francès com a assignatura Complementària fins a sisè.
 • És un Projecte consolidat i que connecta amb el caire plurilingüe e intercultural de l’escola.

Alumnes nadius digitals en un món digital

Els docents i els infants poden accedir al moment a tots els recursos que Internet ens ofereix, ja que totes les aules estan dotades de projectors. Els alumnes descobriran tot el potencial de la tecnologia en el procés d’ensenyament-aprenentatge, i podran descobrir les seves possibilitats didàctiques d’aquesta eina. Disposen també d’una aula d’Informàtica, dotada d’ordinadors connectats a Internet, on aprendran les eines bàsiques per a poder treballar.

La nostra plataforma virtual

 • Incorporem una plataforma virtual, Clickedu, com a eina d’innovació metodològica i pedagògica. Els alumnes i els seus responsables disposaran de l’agenda de la classe, podran accedir als materials que es treballin a classe, rebran tasques a fer, que hauran de presentar o bé via telemàtica o bé presencial, depenent del curs i es rebran notícies d’interès de l’escola i de les famílies quan es necessiti. La comunicació de la família amb el/la tutor/a serà immediat dins l’horari escolar.
 • Permet la continuació de la funció docent en cas de l’educació a distància, en casos excepcionals.

Aprenentatge individualitzat

 • Cada alumne/a és diferent i requereix de una atenció individualitzada, en alguns casos per tal de reforçar determinades qüestions, en d’altres per poder ampliar-les. Partint de la base de la inclusió, incorporem dinàmiques diverses, però es prioritza l’atenció amb dos professors dins de l’aula o grups reduïts, depenent de les necessitats. Podem així arribar de manera més individualitzada a cada alumne per poder treballar aquells aspectes que precisi en cada moment.
 • A banda, també fem ús dels desdoblaments per treballar l’expressió en les llengües o els problemes en matemàtiques. En general, aquests desdoblaments acostumen a ser de llengua anglesa treballant sempre amb la meitat del grup classe. Per últim, en determinats casos, utilitzem l’extracció d’alumnes de manera individualitzada o en petit grup, bé sigui per tractar algunes necessitats educatives específiques, bé per atendre els alumnes nouvinguts, que treballen part del seu horari a l’aula d’acollida.

Acció tutorial personalitzada dels alumnes i les seves famílies

 • Es fa una reunió grupal amb les famílies a principi de curs per explicar el Pla Anual de Centre, els Projectes del curs, el funcionament de les classe i la normativa del Centre.
 • Fem entrevistes tutorials individualitzades amb cada família durant el curs escolar.

Interrelació Família/Escola

  • Aquesta interrelació és bàsica per a un bon arrelament de pertinença al Centre i aprofundir en el procés d’adaptació de l’infant.
  • Programem activitats diverses que pretenen fomentar la interrelació entre les famílies i l’escola:
   • Festivals de Nadal de tota l’escola, des de la Llar d’Infants fins a sisè de primària.
   • Rua de Carnestoltes de tota l’escola amb l’assistència de les famílies.
   • Festa de Graduació de P5 a final de curs.
   • Festa de Graduació i comiat de 6è de primària.
   • Festa de Fi de curs per tota l’escola amb l’assistència de les famílies.

Projectes interdisciplinaris

Cada principi de curs es proposa un projecte interdisciplinari que abraça de manera transversal les diferents matèries durant tot el curs escolar vigent, articulant un projecte cooperatiu que interrelaciona totes les matèries de l’etapa

Sortides pedagògiques i activitats

 • A l’Escola Princeps duem a terme moltes activitats culturals dins i fora de les instal·lacions de l’escola: visites a l’Auditori, al Gran teatre Liceu, museus d’art, d’història, de ciència i tecnologia a fi d’acostar i sensibilitzar els alumnes a aquestes realitats socials no solament actuals sinó també del passat. Els/les alumnes prèviament preparen cada sortida pedagògica amb els/les tutors/es o l’especialista.
 • A més, assisteixen a audicions musicals, representacions teatrals, conferències, etc.
 • Les sortides pedagògiques estan dins del Pla Anual de Centre i son d’assistència obligatòria, i formen part de l’avaluació contínua de l’alumnat.
 • Les colònies, es la única activitat que es du a terme a l’escola de manera no obligatòria però si aconsellable,  per a tota l’escola. Es realitzen durant tres dies i dues nits amb uns marcats centres d’interès com a objectiu pedagògic.

Atenció individualitzada

Proporcionem una educació personalitzada amb un seguiment individualitzat a cada infant; atenem la diversitat  tot reforçant tant els aspectes motrius com la llengua, sempre des de la base de la inclusivitat.

Projectes d’aprenentatge cooperatiu

Es fan projectes, dins d’assignatures com Coneixement del Medi Natural i Social, Educació en Valors, Música, on els/les alumnes treballen en Projectes cooperatius.

Detecció precoç de dificultats

El nostre equip docent orienta les famílies quan sigui necessari. L’ equip de psicopedagogs que treballen conjuntament amb l’escola ens recolzen en tot moment.

El llenguatge musical

 • La música a l’Escola Princeps és una assignatura important, que a més a més d’estudiar-la, la utilitzem transversalment per a diferents Projectes al llarg del curs.
 • La introducció del llenguatge musical, entra pels sentits i facilita la comunicació més enllà de les paraules. El ritme, el moviment, l’expressió corporal i gestual són indissociables d’aquestes primeres edats. La música és un llenguatge amb doble vessant: el so, el ritme, els instruments, cantar, dansar…; però també és una eina transversal i global que ens permet treballar les diferents capacitats i àrees de l’educació infantil i primària.
 • A partir de tercer de primària es comença amb un instrument musical, que pot ser la flauta o la melòdica.

Projecte de Nutrició i vida saludable

 • A l’Escola Princeps, els hàbits saludables son un Projecte de Centre global i permanent, que formen part del dia a dia de l’escola.
 • Participem al “Programa de consum de fruites i hortalisses i de llet a les escoles” amb activitats i visites relacionades, tallers a l’escola i sortides pedagògiques, Programes contra la obesitat infantil, Fundació Pau Gasol, entre d’altres.
 • Treballem transversalment i des de l’assignatura d’Educació Física.

Projecte d’Educació Emocional i d’Educació en Valors

 • És un dels trets fonamentals de l’Escola treballar des dels Valors i la gestió de les Emocions com a part fonamental de l’educació integral de l’infant.

Galeria d’imatges

Segueix-nos a les xarxes socials: