Educació Infantil 1r Cicle

La Llar d’Infants a “Princeps Petits”

La Llar d’Infants Princeps Petits neix com a resposta a la demanda de la necessitat d’escolarització́ dels infants de la zona en l’etapa de 0 a 3 anys. El nou projecte  està avalat pels més de 60 anys d’experiència de l’Escola Princeps.

L’objectiu principal del Primer Cicle, la Llar d’Infants, és facilitar el desenvolupament integral dels nens i les nenes, procurant que tinguin suficients oportunitats per a desenvolupar al més àmpliament possible les seves capacitats i col·laborar en la seva educació, donant-li a conèixer algunes de les normes, costums i valors de la societat en què viuen.

Implementem una forma d’educar sensible i respectuosa amb la naturalesa dels infants, una forma d’educar que els faci gaudir tant a ells com a la mestra dins les aules. Es tracta d’un projecte compromès amb la infància i amb l’educació, i que no tan sols garanteix els continguts (què ensenyem), si no que també es preocupa per com ensenyem, desplegant propostes educatives riques i sensibles per a la primera infància per mitjà d’un aprenentatge motivador, experimental, significatiu i creatiu.

Amb un entorn acollidor i familiar, garantim que els infants se sentin confiats i amb seguretat per explorar lliurement l’espai i gaudir del joc lliure i l’experimentació. D’aquesta manera sense oblidar les bases de la pedagogia moderna, apostem clarament per la innovació pedagògica i és per aquesta raó que ens centrem en aspectes clau fonamentals com l’estimulació multi sensorial, l’educació emocional, la teoria de les intel·ligències múltiples (de Howard Gardner), aprendre a pensar, la iniciació a l’aprenentatge basat en projectes o l’aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu i facilitem el desenvolupament motor, cognitiu, socioafectiu i autonomia personal dels nostres infants.

Els nostres objectius

  • Afavorir el desenvolupament de les capacitats físiques, afectives, intel·lectuals i socials dels infants.
  • Desenvolupament psicometria, social-afectiu, lingüístic, autonomia.
  • Ajudar els infants a aconseguir una imatge positiva d’ells mateixos, respectant als demés.
  • L’adquisició dels hàbits de convivència.
  • Donar-los la possibilitat de relacionar-se amb els altres infants i les persones adultes.
  • Afavorir el desenvolupament, l’aprenentatge i el benestar dels vostres fills amb una educació que tingui en compte la multiculturalitat i el plurilingüisme del nostre país.

Quina és la nostra metodologia

La nostra metodologia es caracteritza per un mètode globalitzat com a didàctica d’ensenyament que parteix de la realitat propera i permet que l’infant estableixi una relació entre allò que sap i allò que està aprenent. Està basada en la necessitat de proporcionar a l’infant els procediments, destreses i habilitats necessaris per tal de resoldre els problemes que se li plantegen tant dins com fora de l’entorn escolar.

Els acompanyem durant tot el seu procés d’aprenentatge, i els ajudem a desenvolupar la seva pròpia autonomia a través dels hàbits doncs els infants prosperen en un ambient que valora la seva individualitat, i al mateix temps els ofereix suport i oportunitats per créixer emocionalment, socialment i creativament.

En desenvolupar les fortaleses, interessos i la curiositat de cada infant, els guiem a explorar el món que els envolta, així com a desenvolupar noves habilitats i formar relacions estretes.

El nostre projecte no acaba als 3 anys, té una continuïtat en el segon cicle d’Educació Infantil a l’Escola Princeps.

Què ens diferencia

Atenció individualitzada

Proporcionem una educació personalitzada amb un seguiment individualitzat a cada infant; atenem la diversitat per ritmes evolutius i capacitats intel·lectuals.

El joc com a mitjà d’aprenentatge

El joc simbòlic és la base de l’aprenentatge. L’infant imita l’adult i l’ajuda a coneixes a sí mateix i al món que els envolta.

Detecció de dificultats

El nostre experimentat equip de mestres i educadors es preocupa de detectar i atendre precoçment dificultats que puguin sorgir, i així afavorir la integració dels infants amb les necessitats educatives específiques. L’ equip de psicopedagogs que treballen conjuntament amb l’escola ens recolzen en tot moment.

Escola oberta a la diversitat afectiva i de gènere

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

La psicomotricitat, tan important per afavorir el seu desenvolupament de les capacitats motrius, expressives i creatives dels infants a partir del moviment del seu propi cos

En aquesta etapa (a partir del primer any) els infants combinen reaccions circulars secundàries en seqüències d’acció noves i més complexes, donant així a canvis cognitius realment importants. Aquesta és una etapa d’experimentació on els infants (segons Piaget) experimenten una variació deliberada de les seves accions per a l’observació dels resultats.

Ja comencen a caminar sols on prima una gran experimentació activa i voluntària. A l’infant se li obra un major camp d’estímuls, experiències i possibilitats de nous objectius.

A partir dels dos anys, sofisticació en afinament y coordinació de les accions i del moviment que es donaran juntament a les anomenades combinacions mentals Piagetianas (introspecció, pensament simbòlic i primeres paraules).

L’infant, va millorant habilitats como córrer, saltar, trepar, ballar, anar en bicicleta… En aquesta etapa que correspon amb el primer cicle d’Educació Infantil, l’infant adquireix moltes de les capacitats motores d’un adult i ho anirà perfeccionant progressivament “esquema corporal” és a dir, com veu l’infant el seu propi cos i les diferents parts d’aquest.

El llenguatge musical

La introducció del llenguatge musical, entra pels sentits i facilita la comunicació més enllà de les paraules. El ritme, el moviment, l’expressió corporal i gestual són indissociables d’aquestes primeres edats. La música és un llenguatge amb doble vessant: el so, el ritme, els instruments, cantar, dansar…; però també és una eina transversal i global que ens permet treballar les diferents capacitats i àrees de l’educació infantil.

La introducció de l’anglès

Aprofitem per a iniciar-los en l’aprenentatge de l’anglès ja que els infants d’entre els 0-3 anys mostren una gran necessitat de comunicació, un fort interès en totes les formes del llenguatge, tant verbal com no verbal. Tot allò relacionat amb l’anglès serà divertit, interactiu i dinàmic i el seu objectiu principal, sensibilitzar els infants de forma progressiva envers una llengua estrangera. Aquest primer contacte influenciarà de forma positiva els seus futurs aprenentatges.

L’estimulació a traves de l’experimentem

L’estimulació multi sensorial els ha d’ajudar a descobrir el món exterior i les relacions que s’hi produeixen. L’infant observa, toca, olora…, per així arribar a una descoberta significativa de l’entorn.

Atenció tutorial personalitzada

De cada família mitjançant un programa de reunions amb els pares, els cops que sigui necessari. Es fa un rigorós seguiment de la trajectòria educativa de l’infant seguint una mateixa línia metodològica que es continuarà fins a la fi de la etapa de primària. Hi haurà un lliurament d’informes quadrimestrals per tal que consti documentat tot el procés evolutiu de l’infant durant tot el cura acadèmic.

Interrelació Familia/Escola

Aquesta interrelació és bàsica per a un bon arrelament de pertinença al centre i aprofundir en el procés d’adaptació de l’infant.

Durant el curs escolar estan programades diverses iniciatives on les famílies passen a ser parts integradores, actives i col·laboradores dins la Comunitat Educativa, doncs s’ha de continuar a casa amb el que aprenen anant a l’escola en la mateixa direcció, coneixent als altres pares i mares per ajudar així a la socialització infantil i a fomentar una base ben sòlida. és imprescindible estimular als nostres infants i regular aquelles emocions per a millorar el seu desenvolupament motor, lingüístic, cognitiu i socioafectiu.

Aprenem comportaments, destreses, hàbits i coneixements de maneres molt variades:

Per mitjà de l’experiència amb objectes del seu entorn exploren i manipulen proporcionant-los un coneixement sobre la realitat que els envolta.

La imitació a través de la qual veuen i viuen al seu voltant, els ajuden a aprendre de les persones que per a ells son models i així reviure, controlar i representar situacions viscudes.

L’aprenentatge compartit: La mestra facilita a l’infant l’oportunitat de desplegar i desenvolupar les seves potencialitats innates per així construir el seu propi aprenentatge.

Mitjançant l’experiència amb situacions de la seva vida quotidiana els ajuden a crear-se esquemes lògics que els permetran predir i anticipar determinats successos.

El reforç positiu, bàsic per augmentar la seva autoestima i les seves possibilitats de capacitats futures.

Galeria d’imatges

Segueix-nos a les xarxes socials: