Llengües

Llengua Catalana

La llengua catalana és la llengua vehicular de les diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge del centre. És l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre i és el vehicle d’expressió de les diferents activitats acadèmiques.
La coordinadora de llengües fa un seguiment i reforç, si escau, per a que l’ús del català es desenvolupi en totes les activitats, excloent aquelles que es realitzen en les hores dedicades a la llengua castellana o anglesa, creant espais i projectes d’immersió total en cada llengua.

La realitat social en la que esta immers el nostre centre, es a dir, una població majoritàriament castellanoparlant, fa que necessitem tenir una especial cura en la potenciació i ús del català. El professorat te per això una forta voluntat en parlar i fer parlar a l’alumnat en català, ja que la majoria de les vagades es dirigeixen a nosaltres en castellà. Per tant la majoria d’activitats programades durant l’any, les activitats complementàries, les activitats extraescolars, les sortides pedagògiques i culturals, etc., es realitzen en llengua catalana.

En la nostra escola l’ús de la llengua catalana no queda limitat exclusivament a llengua d’aprenentatge, sinó que és utilitzada en tots els àmbits de convivència i de comunicació quotidiana. Impulsem actuacions d’ús entre tota la comunitat educativa i realitzem contínuament activitats per millorar les destreses de l’alumne/a i per a donar-li ocasions d’utilització activa. Tot el personal que treballa en l’escola, tant docent com no docent, és conscient sobre la necessitat de generalitzar l’ús del català en tots els àmbits de convivència i aplica els reforços necessaris per a aconseguir-lo.

El context sociolingüístic de la nostra escola, fa que necessitem en molts casos reforçar la llengua catalana. Per tal de fer que l’alumnat estigui integrat lingüísticament, tot l’equip que treballa a l’escola, tant personal docent com no docent, es dirigeix a ells/elles en aquesta llengua, ja que és la nostra llengua vehicular i d’aprenentatge. Es podria dir que realitzem una immersió lingüística en llengua catalana. Si més no, en el moment que s’està realitzant una activitat en llengua castellana o anglesa, i que per tant en aquell moment la llengua vehicular i d’aprenentatge és la llengua castellana, la immersió es fa en castellà o anglès.

L’equip docent ha actualitzat les metodologies d’ensenyament de segones llengües. És un projecte compartit per tota la comunitat educativa: pares, mares, personal no docent, a la qual se li informa, tant en les reunions de principi de curs, com en les reunions de tutoria.

Llengua Castellana

El nostre centre assegura una distribució coherent i progressiva del currículum de llengua castellana al llarg de l’etapa i estableix criteris que permetin reforçar i no repetir els continguts comuns que s’ha programat fer-los en el currículum. Degut al nostre context sociolingüístic i la composició de l’alumnat, no són necessàries atencions individualitzades en llengua castellana.

Hi ha continuïtat i coherència metodològica entre el que es fa en català i el que es fa en castellà i tenim clar que l’objectiu és que l’alumnat tingui el mateix nivell en les dues llengües. El fet de estar ubicats en un context castellanoparlant i que fem reforç de la llengua catalana, fa que al final del cicle superior l’alumnat hagi assolit tots els objectius.

Segueix-nos a les xarxes socials: